Na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija (KRVS) je vzpostavljen Karierni center za mlade – VšečKAM in GREM, kjer mladim med 6. in 19. letom starosti nudimo BREZPLAČNO informiranje, individualno karierno svetovanje in poučne delavnice za razvijanje poklicih interesov, za učinkovito načrtovanje njihove kariere. Enote kariernega centra za mlade se nahajajo  v Mariboru na Fundaciji PRIZMA, v Velenju v Društvu NOVUS, na Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto in v Podjetniškem inkubatorju Kočevje.

Aktivnosti kariernega centra za mlade so namenjene tudi staršem in svetovalnim/strokovnim delavcem osnovnih in srednjih šol, zato da mladim lažje nudijo podporo pri nadaljnjih kariernih odločitvah.

Informiramo o možnostih nadaljnjega izobraževanja, štipendiranja, opravljanja praks, ipd. Pripravljamo tudi predstavitve deficitarnih in perspektivnih  poklicev ter poklicev prihodnosti na trgu dela. Organiziramo učne in debatne delavnice s poudarkom na praktičnih in virtualnih predstavitvah poklicev ter nudimo obiske podjetij in spoznavanje delovnih mest.

Z uporabo različnih orodij in vprašalnikov, med drugim tudi t.i. psihodiagnostičnih pripomočkov in pripomočkov za samostojno vodenje kariere na  individualnem svetovanju mlade spodbujamo k  celostnem spoznavanju sebe, svojih talentov in kompetenc za življenje in delo.

Podporo nudimo tudi staršem in strokovnim delavcem pri spoznavanju kariernih orodij, izobraževalnih programov in zaposlitvenih priložnosti na trgu dela.

Organiziramo ali sodelujemo na strokovnih srečanjih, promocijah izobraževalnih programov, dnevih odprtih vrat in sejemskih dogodkih, kot je ta.

Na voljo smo osebno, telefonsko, po elektronski pošti in tudi s pomočjo aktualnih družbenih omrežij.

V Kariernem centru za mlade "VšečKAM in GREM" imate možnost BREZPLAČNEGA informiranja, poklicnega testiranja, kariernega svetovanja s področja načrtovanja in vodenja kariere ter strokovno podporo pri kariernem odločanju in izbiri šolanja.

Karierni svetovalci vam bomo s pomočjo različnih orodij (KAM in KAKO, Hollandov test poklicnih interesov, MBTI, ipd.) pomagali poiskati odgovore na zgornja vprašanja, da bo vaša odločitev lažja in "ta prava" za vas.

Karierni svetovalci so vam na voljo v spletni klepetalnici. Lahko pa tudi  kontaktirate najbližjo enoto VšečKAM in GREM - karierni center za mlade (Maribor, Velenje, Novo mesto in Kočevje) in se dogovorite za termin svetovanja.

Karierni center za mlade Maribor
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, ustanova, vodilni partner

Smo nepridobitna ustanova, ki izvajamo različne nacionalne in mednarodne projekte ter programe s katerimi vplivamo na aktivno politiko zaposlovanja na slovenskem trgu dela. Skupaj s socialnimi partnerji pospešujemo kreiranje delovnih mest, saj so naše aktivnosti usmerjene na področje podpore šolajoči mladini, brezposelnim osebam in podjetjem v procesih kadrovskih prenov ter razvoja človeških virov z izobraževanjem/usposabljanjem posameznikov. Z namenom razvoja znanj in dviga kompetenc prebivalstva, zagotavljamo različne oblike podpore na trgu dela, in sicer od kariernega svetovanja pri načrtovanju kariere, (samo)zaposlovanja, mentorstva, vseživljenjskega učenja s poudarkom na izvajanju različnih aktualnih neformalnih programov izobraževanja.

Karierni center za mlade Velenje
Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS, partner

Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS je neprofitna organizacija, ki uresničuje svoj namen delovanja z razvijanjem socialnih programov oziroma zagotavljanjem brezplačnih storitev za ranljive skupine prebivalstva (socialno ogrožene, starejše, invalide, ranljive zaposlene, brezposelne osebe, mlade, …) in sicer z razvijanjem socialnih programov, informiranjem o različnih možnostih in priložnostih povezanih z osebnim in kariernim razvojem, razvijanjem in izvajanjem izobraževalnih programov in projektov, spodbujanjem vseživljenjskega učenja, zagotavljanjem podpore pri osebnem razvoju, razvoju kariere in iskanju zaposlitve, osveščanjem o človekovih pravicah in skrbi za zdravje…

Karierni center za mlade Kočevje
Podjetniški inkubator Kočevje, partner

Podjetniški inkubator Kočevje je javni zavod za podjetništvo, izobraževanje in druge dejavnosti. Ukvarja se z aktivnostmi na področju pomoči mladim za spoznavanje podjetništva in sodobne tehnologije, ponuja prototipni center in izobraževanja na področju programiranja in 3D modeliranja, nudi podporo pri zagonu in razvoju podjetij… Prav tako je Podjetniški inkubator Kočevje aktiven tudi na področju podpore dolgotrajno brezposelnih, ki jih opremijo z novim znanjem in spodbudijo k aktivnemu pristopu reševanja problemov ob vzpostavitvi skupinske dinamike in ustvarjanja delovno-učnih projektov.

Karierni center za mlade Novo mesto
Razvojno izobraževalni center Novo mesto, partner

Razvojno izobraževalni center Novo mesto (RIC Novo mesto) je javni zavod za izobraževanje odraslih. V programe vključuje različne ciljne skupine, prednost pa daje ranljivim skupinam in ljudem z manj priložnostmi. Velik del ponudbe je sofinanciran iz sredstev občinskega, državnega in evropskega proračuna, zato je (skoraj) brezplačen in dostopen vsem. RIC Novo mesto nudi podporo na področju projektnega učenja mlajših odraslih, študijskih krožkov, usposabljanja za življenjsko uspešnost, pridobivanju jezikovnih kompetenc, v obliki izobraževalnih programov za podjetja, na področju računalništva in drugo.

Pri odločanju kam naprej po osnovni šoli, je pomembno, da raziščete srednješolske izobraževalne programe in spoznate njihove glavne značilnosti.

Srednješolsko izobraževanje izvajajo gimnazije in srednje šole. Izbirate lahko med naslednjimi izobraževalnimi programi:

  • Srednje splošno izobraževanje – gimnazija
  • Srednje strokovno in poklicno izobraževanje, ki se deli na:
    • Srednje strokovno izobraževanje (SSI)
    • Poklicno-tehniško izobraževanje (PTI)
    • Srednje poklicno izobraževanje (SPI)
    • Nižje poklicno izobraževanje (NPI)

VRH